Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap ”PRESCRIPTION B.V.”, gevestigd te 1072 BD AMSTERDAM (Nederland) aan de Van Baerlestraat 122-2. Deze tekst geldt met ingang van 1 januari 2022 en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 77000463.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder: ALV: De onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en wel de laatste versie daarvan ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam; De gebruiker: De besloten vennootschap ”Prescription B.V.”, gevestigd te Amsterdam.

De wederpartij: Degene die op enigerlei wijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard; Zaken: Al hetgeen door de gebruiker aan de wederpartij wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld; Reclames: Alle grieven van de wederpartij over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken; Werkdagen: Kalenderdagen uitgezonderd zaterdag, zondag en nationale feestdagen, tenzij anders bepaald.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze ALV zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door gebruiker aan de wederpartij en op alle overeenkomsten daarop voortbouwend, ter zake van leveringen van zaken/producten en/of diensten alsmede uitvoering van werk, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartijen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door de gebruiker zijn geaccepteerd.

3. Door het accepteren van de offerte, het doen van bestellingen en/of het geven van opdrachten, doet de wederpartij afstand van zijn algemene -of andere- voorwaarden en erkent deze onderhavige ALV van de gebruiker te aanvaarden.

4. Deze ALV prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. Dit is ook het geval indien de eventuele voorwaarden van de wederpartij een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat onderhavige ALV van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van de gebruiker - in welke vorm ook gedaan - ook prijscouranten, voorraadlijsten e.d., zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een expliciete termijn voor aanvaarding inhouden.

 2. De aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de openingstijden welke gebruiker normaliter hanteert, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Na aanvaarding van een aanbieding door de wederpartij heeft de gebruiker het recht om onverwijld na ontvangst van die aanvaarding de aanbieding alsnog te herroepen. Tussen gebruiker en wederpartij is daardoor geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4 Aanvaarding

1. Overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij komen eerst tot stand doordat een aanbod tijdig
door de wederpartij is aanvaard en niet door de gebruiker is herroepen of doordat een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk door de gebruiker is aanvaard. De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door
de gebruiker kan uitsluitend door diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeenkomst.

2. Slechts de directie van gebruiker en eventueel
de personen die blijkens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel namens gebruiker procuratie bezitten, hebben de bevoegdheid om voor gebruiker bindende overeenkomsten te sluiten.

Artikel 5 Prijzen

1. Alle opgegeven prijzen zijn vrijblijvende dagprijzen zoals die gelden op de datum van levering, exclusief op de overeenkomst vallende belastingen zoals BTW en geldend voor de levering ‘af vestiging’ van de gebruiker. Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door gebruiker immer worden hersteld.

2. De gebruiker heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen indien en voor zover na totstandkoming van de overeenkomst één of meer omstandigheden die ten grondslag lagen aan de door de gebruiker berekende kostprijs zijn gewijzigd, zelfs indien die wijziging(en) voorzienbaar was (waren).

Artikel 6 Afname en annulering

1. De wederpartij is gehouden met enige regelmaat de producten/zaken van gebruiker te bestellen en af te nemen. Indien de wederpartij gedurende een periode van zes maanden of langer geen bestelling bij gebruiker plaatst en de bestelde zaken afneemt en betaalt, kan gebruiker de afgesproken gebiedsbescherming laten vervallen het bepaalde in artikel 20 van deze ALV.

2. Wederpartij verplicht zich een eventuele annulering onverwijld schriftelijk of per e-mail door te geven aan de gebruiker. Na ontvangst van de annulering door wederpartij trachten gebruiker en wederpartij in onderling goed overleg tot een passend alternatief te komen om alsnog tot de uitvoering van een overeenkomst over te gaan. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de gebruiker, gelden annuleringskosten.

3. Gebruiker is tevens gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen indien gebruiker na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen. In dat geval is de gebruiker eveneens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat gebruiker hiervoor een enige (schade-)vergoeding is verschuldigd aan de wederpartij.

Artikel 7 (af-)levering

 1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering en behelzen nimmer een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders
  is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 2. De leveringstijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat de gebruiker alle benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door gebruiker van de eventueel overeengekomen tegenprestatie.

 3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij de gebruiker en op een normale toelevering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van de gebruiker vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.

 4. Levering geschiedt ’af vestiging’ van de gebruiker. Bij transport naar de aangewezen plaats van de wederpartij reizen de zaken voor risico van de wederpartij. In dat geval worden de zaken geacht feitelijk te zijn afgeleverd indien de goederen aan de wederpartij zijn aangeboden.

 5. Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen levertijd niet door de wederpartij zijn afgenomen dan houdt de gebruiker deze zaken ter beschikking van de gebruiker en slaat deze zaken op voor rekening en risico van de wederpartij. Dit is ook het geval indien de zaken wegens overmacht aan de zijde van de gebruiker niet binnen de overeengekomen levertijd zijn afgeleverd.

 6. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, behoudens in geval van opzet en grove schuld van de gebruiker.

 7. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding noch het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van de gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst.

 8. De wederpartij dient zowel Kamer van Koophandel als ook BTW nummer aan de gebruiker kenbaar te maken

Artikel 8 Reclames

1. De controle en keuring op de hoeveelheid, de afmetingen het gewicht en de eventuele emballage van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aangenomen.

2. Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken, door de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

3. Door de wederpartij reeds verwerkte zaken worden geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd.

Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet-betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

Artikel 9 Retourzending

 1. Geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden teruggezonden aan de gebruiker na schriftelijke akkoordverklaring van de gebruiker.

 2. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 10 Betaling

 1. De betaling van de geleverde goederen en/of van het uitgevoerde werk zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zonder compensatie.

 2. Facturering geschiedt in EURO.

 3. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door de gebruiker aangeven wijze zijn verricht.

 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 5. In geval van niet-stipte betaling zal de wederpartij, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samengestelde rente te betalen van 1 1/4% per maand of gedeelte van een maand. Indien op 31 december van enig jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedragend worden.


Artikel 11 Te late betaling


1. Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen die door niet of niet-tijdige betaling door de wederpartij zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

2. De gebruiker is verplicht de wederpartij schriftelijk tot betaling aan te manen. Hierbij zal een betalingstermijn van acht dagen in acht worden genomen.

3. Indien de wederpartij na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft te betalen, is de gebruiker gerechtigd: buitengerechtelijke incassokosten integraal aan de wederpartij in rekening te brengen met een minimum van € 200,– De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is vervallen. Het hem toekomende bedrag in rechte te vorderen zonder enige nadere aanmaning tot betaling.

4. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

5. Door de niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

Artikel 12 - 1 Kwaliteitseisen aan wederpartij inzake Prescription

1. De wederpartij dient te beschikken over een of meer feitelijke locatie(s) waarin een professionele, hygiënische en tenminste overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de nationale kwaliteitsnormen ingerichte, schoonheidssalon, spa/beautycenter of opleidingscentrum wordt geëxploiteerd, zulks uitsluitend ter beoordeling aan gebruiker. De behandelingen met toepassing van de producten en/ of apparatuur afkomstig van gebruiker dienen uitsluitend op de locatie(s) te worden verricht; de verkoop van de producten afkomstig van gebruiker dienen vanuit de locatie(s) te worden gedaan of via een webshop, zoals overeengekomen volgens art.15 van de ALV. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan de apparatuur op een andere locatie te gebruiken.

2. De wederpartij stelt de gebruiker te allen tijde op eerste verzoek in staat het bepaalde in het voorgaande artikellid te controleren.

3. In verband met de uitvoering van voorgaande artikelleden dient de wederpartij een voornemen tot verhuizing of verplaatsing van haar locatie tijdig tevoren schriftelijk aan gebruiker te melden én hiervoor de schriftelijke goedkeuring van de gebruiker te ontvangen (artikel 15 ALV). Gebruiker heeft ook in dit geval het recht de locatie op voorhand te controleren. Het voorgaande geldt zowel voor fysieke locaties als online locaties (URL’s)

4. De wederpartij dient een volledig gekwalificeerde huidtherapeut(e) of schoonheidsspecialist(e) te zijn dan wel tenminste één volledig gekwalificeerde huidtherapeut(e) of schoonheidsspecialist(e) in dienst te hebben, welke gedurende openingstijden ook te allen tijde op de locatie(s) van de wederpartij aanwezig dient te zijn.

5. De wederpartij en alle huidtherapeuten of schoonheidsspecialisten bij haar in dienst, zijn gehouden de opleidingen en de (product-)trainingen die door de gebruiker worden aangeboden te volgen en met goed gevolg af te ronden.

6. De (product-)trainingen dienen tenminste eenmaal per 36 maanden te worden herhaald.

7. De producten van gebruiker mogen uitsluitend worden toegepast, geadviseerd, voorgeschreven en verkocht door huidtherapeuten of schoonheidsspecialisten die daarvoor specifiek en in voldoende mate zijn opgeleid en welke opleiding met goed gevolg is afgerond.

Artikel 12 - 2 Service mogelijkheid

 1. De wederpartij is gehouden om in gevallen van internetverkoop aan degene, aan wie zij de Prescription producten verkoopt, uitdrukkelijk de mogelijkheid te bieden om telefonisch en/of per e-mail om advies en/ of service omtrent (het gebruik van) deze producten te verkrijgen. De wederpartij is voorts gehouden dit advies en/of deze service onverwijld en op deugdelijke wijze te verstrekken.

 2. Ten aanzien van Prescription is de wederpartij gehouden om aan degene die haar website/webshop bezoekt, uitdrukkelijk en kosteloos de mogelijkheid aan te bieden om een ‘smart skin consult’ door de wederpartij te laten vervaardigen op het feitelijk vestigingsadres van de wederpartij.

 3. De wederpartij is gehouden om in gevallen van internetverkoop van degene, aan wie zij de Prescription producten verkoopt voldoende gegevens te vergaren zoals de naam, adres en telefoonnummer en/of e-mailadres zodat de in het vorige lid bedoelde service en advies ook actief en fysiek kan worden aangeboden bij het dichtstbijzijnde verkooppunt alsmede met het oog op naleving van de artikelen 13 en 17 ALV. De wederpartij is gehouden deze gegevens op een deugdelijke wijze in haar administratie te bewaren en de gebruiker daarin op eerste verzoek inzage in te verstrekken.

Artikel 12 - 3 Samples

1. Indien door of namens gebruiker samples zijn verstrekt, dan zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen en gelden deze slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.

2. Afwijkingen van verstrekte samples geeft de wederpartij nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de zaken, materialen en grondstoffen de gebruikelijke (handels-)kwaliteit geleverd. 

Artikel 13 Administratie- en verzekeringsplicht wederpartij

1. De wederpartij dient in voldoende mate verzekerd te zijn voor de risico’s van de uitvoering van de behandelingen en het gebruik en verkoop van de producten afkomstig van de gebruiker aan haar klanten.

2. De wederpartij dient gebruik te maken van de door de gebruiker aangeboden documenten op de wijze als wordt aangegeven in de trainingen, richtlijnen en protocollen van de gebruiker.

3. De wederpartij dient de voornoemde documenten, verzekeringspolis(sen) en overige documenten in haar administratie voor handen te hebben en gebruiker bij discussie daarover inzage te verschaffen.

Artikel 14 Publiciteit

 1. De wederpartij is gehouden de producten welke van de gebruiker worden afgenomen op representatieve wijze in etalages en verkoopruimten tentoon te stellen. De reclame acties van de gebruiker dient de wederpartij volgens de verstrekte richtlijnen van gebruiker, zo efficiënt mogelijk en naar beste vermogen uit te voeren en te ondersteunen. De gebruiker zal in het kader van het bovenstaande aan de wederpartij demonstatie- en reclame materiaal, zoals proefjes, testers, displays en brochures beschikbaar stellen. Deze materialen blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij deze materialen anders dan om niet aan de wederpartij zijn geleverd. Na beëindiging van de overeenkomst c.q. de handelsrelatie tussen gebruiker en wederpartij dient de wederpartij binnen twee weken na die beëindiging de in lid c genoemde materialen te retourneren aan gebruiker dan wel na schriftelijke toestemming /instructie daartoe van gebruiker te vernietigen.

 2. Gebruiker is exclusief rechthebbende op het gebruik van de handelsnamen Prescription BV. Het is de wederpartij, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker, verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de handelsnamen Prescription BV, anders dan in de zin van vorenstaand artikel. Hieronder valt tevens, doch niet uitsluitend het gebruik van:

 3. Smart skin consult – Consultion quiz - Prescription Treatments – Personalized treatments – High Intensive Treatments - Personalized homecare.

 4. Overtreding door de wederpartij van het verbod dat hiervoor is opgenomen geldt als toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens de wederpartij in de zin van artikel 20 van de ALV.


Artikel 15 Gebondenheid aan overeengekomen en/of doorgegeven adres

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijk toestemming van de gebruiker, is het de wederpartij verboden de zaken die geleverd zijn door de gebruiker en/of van de gebruiker afkomstig zijn, op een ander adres dan het met de gebruiker overeengekomen adres en/of op een ander adres dan het door de wederpartij bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de gebruiker doorgegeven adres, te verkopen, te gebruiken voor behandelingen en te gebruiken voor andere commerciële doeleinden.

 2. Onder het in artikel 15 sub a betreffende met de gebruiker overeengekomen en aldus door de wederpartij doorgegeven adres wordt verstaan het adres van de fysiek locatie, danwel het URL-adres van de online locatie of online platform waarop de commerciële activiteiten plaatsvinden. Beiden dienen in de overeenkomst te worden vermeld en eventuele wijzigingen dienen steeds te worden goedgekeurd door de gebruiker.

 3. Overtreding door de wederpartij van het verbod dat hiervoor in artikel 15 sub a en artikel 15 sub b is opgenomen geldt als toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens de wederpartij in de zin van artikel 20 van deze voorwaarden.


Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan ter zake van door de gebruiker aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en), blijven de geleverde zaken eigendom van de gebruiker.

2. Niettemin draagt de wederpartij vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging van de zaken, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze zaken veroorzaakt.

3. Zonder medeweten van de gebruiker is de wederpartij, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft de gebruiker eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

4.Ten aanzien van “equipment” is, zonder medeweten van de gebruiker, de wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Dit in verband met artikel 12-1 van deze ALV.

5. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt de gebruiker onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn jegens de gebruiker aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

6. Bij terugname van goederen door de gebruiker zal deze de teruggenomen goederen crediteren op basis van de waarde die deze goederen bij terugname blijken te hebben.


Artikel 17 Verbod doorverkoop

 1. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke en expliciete toestemming van de gebruiker, verboden de zaken die geleverd zijn door de gebruiker en/of van gebruiker afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden gekwalificeerd, zulks uitsluitend ter beoordeling aan gebruiker.

 2. Overtreding door de wederpartij van het verbod dat hiervoor in artikel 17 sub a. is opgenomen geldt bovendien als toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens de wederpartij in de zin van artikel 20 van deze voorwaarden.

Artikel 18 Overmacht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

 2. Onder overmacht wordt in deze ALV verstaan elke niet aan de gebruiker te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van de gebruiker geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

 3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machine-breuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat de gebruiker door zijn eigen leverancier(s) niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de overeenkomst met de wederpartij na te komen.

 4. De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

 5. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmacht situatie intreedt.

Artikel 19 Garanties en beperking aansprakelijkheid

1. De gebruiker aanvaardt voor de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan der overeenkomst schriftelijk door de gebruiker zijn toegezegd, danwel in garantievoorwaarden voor “equipment” onlosmakelijk met deze ALV zijn verbonden.

2. De gebruiker aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor zaken, die zijn vervaardigd op aanwijzingen van de wederpartij of derden.

3. De gebruiker is, behoudens opzet of grove schuld en het hierboven gestelde, jegens de wederpartij en/of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tengevolge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbintenis verband houdende.

4. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van gebruiker en voor derden waarvan door gebruiker bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.

5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de gebruiker, diens personeel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voor zover dit factuurbedrag reeds door de wederpartij aan de gebruiker is betaald.

6. Indien de gebruiker, diens personeel en/of door gebruiker gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aangesproken, zal de wederpartij de gebruiker respectievelijk diens personeel en door hem gebruikte derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

Artikel 20 Onvoldoende nakoming door de wederpartij

1. Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet deugdelijk voldaan heeft aan de verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de gebruiker zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van de gebruiker:

- overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en/of- de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de wederpartij op teschorten. Alles onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding door de wederpartij van schade, (buitengerechtelijke) kosten en rente.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen partijen worden berecht door de gewone rechter van de woon-/vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijft.

Artikel 22 Bewijs en geldigheid

 1. Ten aanzien van de (geldelijke) omvang van de verplichtingen uit de overeenkomst(en) tussen gebruiker en wederpartij zijn, behoudens tegenbewijs, de administratieve gegevens van gebruiker bepalend.

 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen gebruiker en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze ALV worden van kracht met ingang van 1 januari 2022.